Celem sieci Europe Direct jest ułatwienie dostępu do informacji, dotyczących wszelkich dziedzin działalności Unii Europejskiej, całemu społeczeństwu z obszarów miejskich oraz wiejskich.

 

   W celu włączenia się obywateli w europejską debatę, niezbędne jest komunikowanie się na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. Dlatego też, Komisja Europejska umacnia swoje działania komunikacyjne przez rozwijanie i tworzenie wszelkiego rodzaju narzędzi umożliwiających przekazywanie informacji, oraz zachęcanie obywateli do podjęcia dyskusji na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Po przez swoje działania Komisja promuje obywatelstwo europejskie i pomaga w tworzeniu europejskiej strefy publicznej.

 

   Sieć informacyjna Europe Direct jest jednym z wyżej wspomnianych narzędzi Komisji, w skład której wchodzą Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct. W latach 2013 – 2017 w Polsce będą funkcjonować 32 takie Punkty. Każdy obywatel może przyjść, zadzwonić, czy napisać do Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct, aby zadań pytanie, zasięgnąć rady na temat Unii Europejskiej. W ramach działalności Punktów organizowane są  debaty, konkursy, szkolenia, czy warsztaty. Natomiast konsultanci Europe Direct są obecni i gotowi do odpowiedzi na Państwa pytania.

 

    Punkty poprzez prowadzenie tzw. „lekcji europejskich” i wykładów otwartych dbają o to, aby wiedza o Unii Europejskiej dotarła do wszystkich potrzebujących i zainteresowanych. Dzięki tym spotkaniom uczestnicy mogą przekazać swoje opinie, uwagi oraz wątpliwości o Unii Europejskiej konsultantom, którzy przekażą tę informację do osób podejmujących decyzję w instytucjach Unii Europejskiej.

 

Historia

   Sieć Informacji Europejskiej Europe Direct została powołana w roku 2005. W celu standaryzacji kanałów informacyjnych, Komisja Europejska zapoczątkowała rozwój Punktów Informacji Europa i Ośrodków Europejskich, które zajmowały się informowaniem obywateli o zagadnieniach unijnych.

  

   Celem Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct jest ułatwienie dostępu do informacji obywatelom na temat dziedzin działalności Unii Europejskiej. Bez względu na to jaką drogę komunikacji obierze obywatel, może on skontaktować się z jednym z ok. 500 Punktów w Unii Europejskiej. 

 

    Selekcja Sieci Informacji Europejskiej Europe Direct we wszystkich krajach Unii Europejskiej została dokonana na podstawie procedur związanych z wyborem instytucji publicznych. Do roku 2008 Komisja Europejska podpisywała czteroletnie umowy ramowe z instytucjami prowadzącymi w celu zapewnienia stabilności sieci. Każdego roku instytucje te podpisywały umowę z Komisją o dotacje operacyjne na dany rok. Finansowanie sieci było uzależnione od wywiązania się z warunków umowy.

 

    W roku 2009 Komisja ogłosiła konkurs powołujący do życia ponad 480 Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w całej Unii. W tym czasie w Polsce otworzono 27 Punktów.

 

    Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct znacznie rozwinęły swoją działalność od roku 2008. Jednym z największych sukcesów była proaktywność konsultantów Punktów, którzy zaczęli wychodzić do obywateli z informacją, co przyczyniło się do zwiększenia działań o ponad 100% w porównaniu z rokiem 2008:

 

Rok

2008

2009

Liczba kontaktów osobistych

895 000

1 000 000

Otrzymane maile z zapytaniami dotyczącymi zagadnień związanych z UE

300 000

406 000

Zapytania telefoniczne

196 000

225 000

Organizacja imprez

4400

10 700

Wydane publikacje

3600

10 800

 

Tabela 1. Porównanie działalności Punktów ED między rokiem 2008 a 2009.

 

Zadania

    Zadaniem sieci Europe Direct jest promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego. Punkty są miejscem kontaktu obywateli z Unią, które oferują informacje o UE po przez wskazywanie źródeł udostępniających informacje dotyczące zagadnień na temat Unii.

 

    Punkty ED aktywnie podchodzą do komunikowania się z obywatelami poprzez odpowiadanie na pytanie jak i analizowanie pytania w celu zachęcenia odbiorcy do podjęcia debaty na dany temat. Organizowanie imprez czy konferencji pozwala na zaangażowanie podmiotów lokalnych, środowiska opiniotwórczego i mediów w działania promocyjne Punktów.

 

   Sieci ED przyczyniają się do rozwoju europejskich przestrzeni publicznych funkcjonujących jako miejsca spotkań dla obywateli, organizacji, podmiotów politycznych czy mediów.

 

Usługi

   Usługi Punktów Europe Direct są dopasowane do potrzeb lokalnych dając obywatelom łatwy dostęp do informacji, pomocy, porad czy odpowiedzi na zapytania na temat programów UE, finansowania, polityki czy prawodawstwa.

 

   Punkty świadczą usługi dla obywateli poprzez odpowiadanie na pytania przez minimum 20 godzin w tygodniu w odpowiednio oznaczonym lokalu z bezpośrednim dostępem, z miejscem do przyjmowania gości, ekspozycji publikacji oraz materiałów informacyjnych, czytania, projekcji audiowizualnych. W przypadku potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji, konsultacji Punktu odsyłają odbiorcę do innych źródeł.

 

   Punkty promują wiedzę o wszelkich źródłach informacji dotyczących Unii Europejskiej wśród opinii publicznej przez centrum kontaktowe Europe Direct oraz usługi świadczone przez Internet, email, czy bezpłatną linię telefoniczną 00 800 6 7 8 9 10 11. Punkty zwiększają zasięg Komisji na poziomie lokalnym poprzez składanie sprawozdań, udział w spotkaniach Komisji, pomoc przy monitorowaniu mediów lokalnych oraz wspieranie organizacji wydarzeń lokalnych.

 

   W celu podniesienia świadomości na poziomie lokalnym Punkty ED prowadzą różne formy działalności. Organizują one różnego rodzaju imprezy, konferencje, spotkania, seminaria, targi i dostarczają indywidualnym obywatelom oraz grupą docelowym publikacje oraz produkty audiowizualne. Tworzą sieci kontaktów dla instytucji takich jak inne Punkty ED, inne sieci Komisji Europejskiej, Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego, władz lokalnych, organizacji pozarządowych, innych aktywnych ośrodków informacyjnych, itp. Punkty również współpracują z lokalnymi i regionalnymi mediami.

 

   Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct prowadzone są przez różne instytucje m.in. przez urzędy marszałkowskie, miast oraz wojewódzkie, izby rzemieślnicze i rolnicze, uczelnie wyższe oraz organizacje pozarządowe. Instytucje prowadzące maja za zadanie zapewnić, aby Punkty realizowały ogólne cele działań, jak i wypełniały zadania zgodnie z wytycznymi Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Ich zadaniem jest również zapewnienie, aby Punkty przekazywały bezstronne informacje dotyczące Unii.

 

Finansowanie

   Wysokość środków przyznanym danemu państwu członkowskiemu jest uwarunkowana liczbą miejsc jaką kraj członkowski posiada w Parlamencie Europejskim, obszarem geograficznym i zapewnienie kontynuacji działań.

źródła:

  1. Pszczoła K., Punkty Informacyjne Europe Direct, [w:]: Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce, [red.]. Grabowska M., Warszawa 2012.
  2. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce,  http://ec.europa.eu/polska/information/network/europe_direct/index_pl.htm, 29.03.2013.Polecane filmy