Konferencja "60 lat po Rzymie – perspektywa dalszej integracji europejskiej"

W dniu 13 grudnia 2017 r. odbyła się w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku konferencja "60 lat po Rzymie – perspektywa dalszej integracji europejskiej" zorganizowana przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk i Centrum Dokumentacji Europejskiej w Słupsku we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku z okazji obchodów 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich.

 

25 marca 1957 r. w Rzymie sześć państw założycielskich Unii Europejskiej (Republika Federalna Niemiec, Francja, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg) podpisało dwa traktaty, które nadały bieg dalszej integracji europejskiej: Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

 

Konferencja nie bez powodu odbyła się w grudniu, ponieważ oprócz prelekcji na temat przewodni (tj. traktaty rzymskie), poruszone zostały zagadnienia związane z kryzysem migracyjnym i Brexitem. Dodatkowo w grudniu przypadła również 10. rocznica podpisania Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanego również Traktatem z Lizbony), która również została przypomniana.

 

Konferencja została skierowana do uczniów szkół średnich oraz wszystkich mieszkańców regionu, którzy są zainteresowani tematyką europejską.

 

W roli prelegentów wystąpili zaproszeni goście:

  • dr Paweł Nieczuja-Ostrowski – adiunkt w Instytucie Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku;
  • dr Rafał Raczyński – również adiunkt w Instytucie Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku;
  • oraz mgr Wojciech Gajewski – nauczyciel historii z  V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Słupsku, doktorant w Instytucie Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

Konferencje rozpoczęło wystąpienie mgr. Wojciecha Gajewskiego, który opowiedział o wpływie traktatów rzymskich na integrację europejską w perspektywie historycznej. Prelegent w swoim wystąpieniu cofnął się również do czasów odległych przypominając najważniejsze momenty w historii Europy, z którymi wiązała się swoista integracja poprzez różnego rodzaju działania. Wystarczy wspomnieć choćby Imperium Rzymskie, monarchię Karola Wielkiego czy też Święte Cesarstwo Rzymskie.

 

Druga prelekcja na temat Unia Europejska i kryzys migracyjny – rozpad jedności? został  zaprezentowany przez dr. Pawła Nieczuję-Ostrowskiego, który spojrzał na zjawisko z wielu perpsektyw, zwracając szczególną uwagę na kwestie. które często są pomijane w przekazywaniu informacji odnoszących się do problematyki związanej z migracją.

 

Ostatnią prelekcję wygłosił dr Rafał Raczyński, który opracował temat Brexit – punkt zwrotny w integracji europejskiej?, będący niezwykle istotnym zagadnieniem ze względu na brak takiego precedensu w dotychczasowej historii integracji europejskiej. Stąd też - powtarzając za dr. Raczyńskim - Brexit będzie swego rodzaju eksperymentem, który pozwoli określić działania na przyszłość w perspektywie podobnych kryzysów.

 

Konferencję zakończyła dyskusja na temat 10. rocznica podpisania Traktatu z Lizbony – czy potrzebne są zmiany ustrojowe?, której głównym celem było znalezienie odpowiedzi na pytania:

  • czy z perspektywy dziesięciu lat można uznać, że Traktat z Lizbony spełnił pokładane w nim nadzieje?
  • czy wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej będzie impulsem do prac nad nowym traktatem?
  • czy Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymaga wprowadzenia zmian prawnych w dobie kryzysów, które dotknęły Unię Europejską?

 

Prelegenci współnie stwierdzili, że obecna sytuacja wymaga zmian i to nie tylko w oparciu o "Białą księgę w sprawie przyszłości UE" opublikowaną przez Komisję Europejska w marcu br., ale również zmian na podłożu wypracowania spoiwa dla dalszje solidarności między państwami członkowskimi. W momencie podpisania traktatów rzymskich spoiwem tym było przede wszystkim zachowanie pokoju. Dzisiaj potrzebny jest nowy czynnik. który pozwoli na kontynuowanie idei przyświecającej integracji państw na starym kontynencie.

 

Zdjęcia z konferencji znajdują się na portalu Flickr.

 

Biogramy prelegentów

  • Wojciech Gajewski – magister historii, nauczyciel dyplomowany. Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku i studia podyplomowe z historii najnowszej oraz wiedzy o społeczeństwie na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1989 r. był zatrudniony jako nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych PKP w Słupsku, następnie w V Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Słupsku. Pracuje również jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jest Członkiem Komisji Dydaktyki Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Posiada doświadczenie samorządowe, współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz oświaty oraz organizacjami pozarządowymi. Wśród jego zainteresowań naukowych znajdują się historia najnowsza, politologia i dydaktyka
  • Paweł Nieczuja-Ostrowski – doktor nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Specjalizuje się w problematyce aktywności politycznej diaspory ormiańskiej. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajdują się również kwestie migracyjne, narodowościowe, współczesne przemiany cywilizacyjne i państwa obszaru Kaukazu Południowego. W 2013 r. był ekspertem dla członka Komitetu Regionów, Prezydenta Słupska Macieja Kobylińskiego, do opinii nt. "Wsparcia UE dla zrównoważonych przemian w krajach transformacji". Jest członkiem Zarządu Instytutu Badań nad Polityką Europejską, członkiem rady naukowej organizacji "Europe Our House" i redaktorem wykonawczym czasopisma naukowego "European Journal of Transformation Studies".

  • Rafał Raczyński – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce o specjalności stosunki międzynarodowe (2013, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych), adiunkt w Instytucie Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jest absolwentem Politologii na Uniwersytecie Gdańskim (2007), Szkoły Europejskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (2009) oraz Zarządzania personelem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (2014). Naukowo zajmuje się kwestiami migracyjnymi, problematyką diasporalną, zagadnieniami funkcjonowania małych państw oraz dynamiką integracji europejskiej. Gościnnie prowadził wykłady na: University of Ss. Cyril and Methodius (Słowacja), National School of Political Studies and Public Administration (Rumunia) oraz University of Naples Federico II (Włochy). Jest autorem dwóch monografii, redaktorem dwóch prac zbiorowych oraz autorem blisko 40 rozdziałów i artykułów naukowych, opublikowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Kierownik i realizator kilku projektów edukacyjnych, szkoleniowych i doradczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Redaktor naczelny w czasopiśmie "The Polish Migration Review", redaktor w czasopiśmie "European Journal of Transformation Studies" (Gruzja) oraz członek rady naukowej czasopisma "Political Life" (Ukraina).Polecane filmy